Founder Member

Dr. Yatin Mehta

Dr. V P Singh

Dr. Harsh Sapra

Dr. Hemanshu Prabhakar

Dr. S Manikandan

Dr. Yash Javeri

Dr. Gaurav Kakkar

Dr Kapil Zirpe

Dr. Swagata Tripathy

Dr. Vasudha Singhal

Dr. Sridhar Nagaiyan

Dr. Nidhi Gupta

Dr. Pravin Amin

Executive Committee

OFFICE BEARERS

Dr. Kapil Zirpe – President

Dr. Harsh Sapra – Immediate Past President

Dr. Yash Javeri – Vice President

Dr. Prashant Kumar – Secretary

Dr. Gaurav Kakkar – Treasurer

Dr Yash Javeri  – Editor (Axone)

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Dr. Hemanshu Prabhakar

Dr. Sridhar Nagaiyan

Dr. Rajshree Gandhe

Dr. Swagata Tripathy

Air Cd M.S. Sridhar

Ms. Anjali Devi (Nursing)

ZONAL MEMBERS SNCC

Dr. Vinay Singhal (Ludhiana)- North

Dr. N.Selvarajan (Coimbatore)- South

Dr. Bharat Jagiasi (Mumbai) – West

Dr. Apurba Kumar Borah (Guwahati) – East

Dr. Vishal Kumar (Raipur) – Central

Sub-Committee

Sr. No       Committee Chair (Dr)                   Co-Chair (Dr)
1 Education Swagatha Tripathy Charu Mahajan
2 Scientific Nidhi Gupta Hemanshu Prabhakar
3 Finance S Manikandan Gaurav Kakkar
4 Communication Vasudha Singhal Yash Javeri
5 Constitution Harsh Sapra Prashant Kumar
6 Membership Sridhar Nagaiyan Hemanshu Prabhakar
7 International Affairs Chandril Chugh Gaurav Kakkar