Honorary fellows 2020:

1. Dr Sandeep Lakhani (UK)
2. Dr Arun Gupta (UK)
3. Dr Jose Suarez (USA)
4. Dr Gretchen Brophy (USA)
5. Dr Masao Nagayama (Japan)
6. Dr Mathew Joseph
7. Dr Mathew Cherian
8. Dr Kapil Zirpe
9. Dr Pravin Amin
10. Dr Hemanshu Prabhakar
11. Dr Harsh Sapra

Honorary fellows 2021-22:

1. Dr Wade Smith (USA)
2. Dr Federico Bilotta (Italy)
3. Dr Gentle Shrestha (Nepal)
4. Dr Yasser Abulhasan (Kuwait)
5. Dr Subhal Dixit
6. Dr Pramod Sood
7. Dr Tapas K Sahoo
8. Dr Senthilkumaran
9. Dr S. Manikandan
10. Dr Gaurav Kakkar
11. Dr Vasudha Singhal
12. Dr Nidhi Gupta
13. Dr Swagata Tripathy
14. Dr Yash Javeri
15. Dr Prashant Kumar
16. Dr Sridhar Nagaiyan

Honorary fellows 2022-23:

1. Ms Sarah L Livesay (USA)
2. Dr Michael Diringer (USA)
3. Dr Walter Videtta (Argentina)
4. Dr Jaya Wanchoo
5. Dr Pratheema Ramachandran
6. Dr Uma Hariharan
7. Dr Sivakumar MN
8. Dr N Selvarajan
9. Dr Shalini Nair
10. Dr Indu Kapoor
11. Dr Charu Mahajan